6 thoughts on “Xúc xích. Rất dở bẩn dưới kính hiển vi 🔬không ?


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88

  7. Bạn soi để làm gì nó không nói lên được điều gì vì muốn biết thực phẩm có an toàn không thì phải đem phân tích trong xúc xích có chất gì có ảnh hưởng đến sức khỏe con người hay không còn việc soi nhìn trực quan để đánh giá thì không thực tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *