8 thoughts on “Trại giống _ vẹt yến phụng ( trần Minh Đủ). facebook: Trần Minh Đủ


  1. đăng ký w88

  2. Chào bạn cho mình hỏi chim yến phụng của mình ấp tính ra cũng gần Hai mươi ngày sao không thấy nở. có khi nào trứng hư không bạn


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88


  8. đăng ký w88


  9. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *