1 thought on “Nhà mạng hết thời “mạnh ai nấy làm”


  1. đăng ký w88

  2. Quê tao núi nào cao dễ vận chuyển đồ đạc để xây dựng lắp đặt nhà mạng nào mạnh nhà mạng đó đến trước và ở cao nhất phát sóng phủ rộng nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *