Luật Quản Lý Thuế 2019 – Chương 8. THỦ TỤC HOÀN THUẾ (Điều 70-77)

Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo HiểmLuật Quản Lý Thuế – Số: 38/2019/QH14 năm 2019
Chương 8. THỦ TỤC HOÀN THUẾ (Điều 70-77)
Full playlist:
———————————-
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ THUẾ
Chương 3. ĐĂNG KÝ THUẾ
Chương 4. KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ
Chương 5. ẤN ĐỊNH THUẾ
Chương 6. NỘP THUẾ
Chương 7. TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ
Chương 8. THỦ TỤC HOÀN THUẾ
Chương 9. KHÔNG THU THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ; KHOANH TIỀN THUẾ NỢ; XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT
Mục 1. Không Thu Thuế, Miễn Thuế, Giảm Thuế
Mục 2. Khoanh Tiền Thuế Nợ
Mục 3. Xóa Nợ Tiền Thuế, Tiền Chậm Nộp, Tiền Phạt
Chương 10. ÁP DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
Chương 11. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ
Chương 12. TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ, LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
Chương 13. KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ
Mục 1. Quy Định Chung Về Kiểm Tra Thuế, Thanh Tra Thuế
Mục 2. Kiểm Tra Thuế
Mục 3. Thanh Tra Thuế
Mục 4. Biện Pháp Áp Dụng Trong Thanh Tra Thuế Đối Với Trường Hợp Có Dấu Hiệu Trốn Thuế
Chương 14. CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ
Chương 15. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ
Mục 1. Quy Định Chung
Mục 2. Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Thuế
Chương 16. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN
Chương 17. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
——————————————
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-


w88 khuyen mai

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

1 thought on “Luật Quản Lý Thuế 2019 – Chương 8. THỦ TỤC HOÀN THUẾ (Điều 70-77)


  1. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *