4 thoughts on “Kỹ thuật trồng rau an toàn không dùng đất phần 2


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. muốn làm thì qua GS hướng dẫn chứ ngồi gõ bàn phím chửi người ta sao? hihihihii


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *