1 thought on “Kinh tế chính trị học Mác Lênin – bài thuyết trình NHÓM 3


  1. đăng ký w88

  2. Mình là Lê Thanh Bình, nhóm 7 xin đưa ra đáp án cho câu hỏi nhóm bạn
    Câu 2: D, câu 7: D, câu 8: C, câu 9: A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *