3 thoughts on “Khủng hoảng có nên mua vàng ?


  1. đăng ký w88

  2. Không chính phủ nào in tiền để cứu nền kinh tế. Mà bán tài sản đảm bảo của chính phủ đó để lấy tiền


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *