2 thoughts on “HT : Bạch Vân đọc chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni và nói về ngũ ấm ngược.


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. Da mp con kính chúc thầy nhiều sức khỏe để làm thêm nhiều pháp thoại , để chúng con thêm vào hành trang trên con đường tu tập của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *