Nông Nghiệp

Hình ảnh ấn tượng trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019VTC Now | Trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, nhiều hình ảnh ấn tượng về Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu được công bố.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://repacted.org/category/nong-nghiep

2 Comments

  1. Hit MTV December 1, 2019
  2. Cúc Vũ December 1, 2019

Join The Discussion