CHỦ ĐỀ MÁI TÓC TẤT TẦN TẬT TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Khỏe ĐẹpTÍNH TỪ MIÊU TẢ TÓC
– bald /bɔːld/ hói
– thick /θɪk/ dày
– thin /θɪn/ mỏng
– long /lɔŋ/ dài
– short /ʃɔrt/ ngắn
– straight /streɪt/ thẳng
– smooth /smuð/ mượt
– silky /ˈsɪlki/ mượt như tơ
– bristly /brɪstli/ lởm chởm
– bushy /bʊʃi/ mọc dày
– curly /kɜːli/ xoăn
– loose /luːs/ xốp
– unkempt /ʌnˈkɛmpt/ rối bù


w88 khuyen mai

KIỂU TÓC
– bangs /bæŋz/ tóc mái
– fringe /frɪnʤ/ mái ngố
– layered hair /ˈleɪərd hɛr/ tóc tỉa nhiều tầng
– braid /breɪd/ tóc tết đuôi sam
– curly hair /ˈkɜrli hɛr/ tóc xoăn
– perm /pɜːrm/ tóc uốn quăn
– pigtails /ˈpɪɡteɪl/ tóc buộc 2 bên
– bob /bɑːb/
– ponytail /ˈpoʊniˌteɪl/ tóc đuôi ngựa
– shoulder-length /ˈʃoʊldər-lɛŋkθ/ tóc dài ngang vai
– braids /breɪdz/ tóc tết 2 bên
– bun /bʌn/ tóc búi
– long – wavy /lɔŋ – ˈweɪvi/ tóc dài gợn sóng
– crew cut /kru kʌt/ tóc cắt gọn
– sideburns /sideburns/ tóc mai dài
– beard /bɪrd/ râu
– shaved head /ʃeɪvd hɛd/ đầu cạo trọc
– dreadlocks /ˈdredlɒks/ tóc tết thành các bím nhỏ
– goatee /ˈgoʊˈti/ râu cằm
– receding hairline /rɪˈsidɪŋ ˈhɛrˌlaɪn/ đầu đinh

CẮT VÀ TẠO KIỂU
– cut /kʌt/ cắt
– wash /wɑʃ/ gội đầu
– trim /trɪm/ tỉa
– dye /daɪ/ nhuộm
– curl /kɜrl/ uốn
– taper /ˈteɪpər/ vuốt thon
– razor cut /ˈreɪzər kʌt/ cắt bằng dao cạo
– dry /draɪ/
– straighten /streɪtən/ duỗi thẳng
– bleach /bliʧ/ tẩy tóc
– hair steaming /hɛr ˈstimɪŋ/ hấp tóc

DỤNG CỤ LÀM TÓC
– hairdryer /ˈheədraɪə(r)/ máy sấy
– scissors /ˈsɪzərz/ kéo
– trimmers /ˈtrɪmərz/ tông đơ
– razor /ˈreɪzər/ dao dạo
– straighteners /ˈstreɪtənərz/ máy duỗi tóc
– curling tongs /ˈkɜrlɪŋ tɑŋz/ máy uốn tóc
– curling irons /ˈkɜrlɪŋ ˈaɪərnz/ máy uốn tóc
– gel /ʤɛl/ gel vuốt tóc
– mousse /mus/ keo bọt
– wax /wæks/ sáp vuốt tóc
– hair lacquer /hɛr ˈlækər/ gôm xịt tóc

– hair spray /hɛr spreɪ/ xịt tóc
– hair clips /hɛr klɪps/ kẹp tóc
– hair slides /hɛr slaɪdz/ trâm cài tóc
– shampoo /ʃæmˈpu/ dầu gội
– hair conditioner /hɛr kənˈdɪʃənər/ dầu xả
– towel /ˈtaʊəl/ khăn

Nguồn: Tổng hợp

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/khoe-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *