ហ្វឹកហាត់គូសខ្សែកោង ភាគ៤ – ហ្វឹកហាត់គូសក្រាបអនុគមន៍សនិទានដឺក្រេទី២លើទី២មានដែនD=R-{X0,X1}និងគ្មានបរមា

Môi Trường——-🌟ღ❣ FOLLOW US ❣ღ🌟——-
✔ YOUTUBE :
✔ FACEBOOK :


w88 khuyen mai

PLAYING ►Part 4 – ហ្វឹកហាត់គូសខ្សែកោង ភាគ៤
🔊 More Part 🔊
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»✘•✘«««««««««««««««««««
សួស្តីប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស! ដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្អូនៗខ្ញុំបានដាក់ចំណេះដឹងតាមផ្នែកឃ្លីបវិដេអូនីមួយៗ។ ប្អូនៗអាចឆែកមើលចំណេះដឹងដែលប្អូនៗចង់ដឹង និងមើលវីដេអូនោះឃ្លីបដែលមានlinkវីដេអូភ្ជាប់ស្រាប់។ សង្ឃឹមថាប្អូនៗនឹងទទួលបានជោគជ័យពីឆានែលមួយនេះ!
►Part 1 – ហ្វឹកហាត់គូសខ្សែកោង ភាគ១ ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, ហ្វឹកហាត់គូសក្រាបអនុគមន៍សនិទានដឺក្រេទី២លើទី១មានបរមាពីរ,
►Part 2 – ហ្វឹកហាត់គូសខ្សែកោង ភាគ២ ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, ហ្វឹកហាត់គូសក្រាបអនុគមន៍សនិទានដឺក្រេទី២លើទី១គ្មានបរមា,
►Part 3 – ហ្វឹកហាត់គូសខ្សែកោង ភាគ៣ ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, ហ្វឹកហាត់គូសក្រាបអនុគមន៍សនិទានដឺក្រេទី២លើទី២មានដែនD=R-{X0,X1}និងបរមាមួយ,
►Part 4 – ហ្វឹកហាត់គូសខ្សែកោង ភាគ៤ ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, ហ្វឹកហាត់គូសក្រាបអនុគមន៍សនិទានដឺក្រេទី២លើទី២មានដែនD=R-{X0,X1}និងគ្មានបរមា,

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»✘•✘«««««««««««««««««««

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *