សម្តែងពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃ , ព្រះគម្ពីរសីលមុនីអុឹម សុភា

Hành Chính và Dịch Vụពីរោះអកុសលមូល៣ , ព្រះភិក្ខុកោនាគត្ថេរ អ៊ុក កូ , Chan Socheat Dhamma Education : Buddhism is said to have the education and the General People Do Good
*****************************
► YOUTUBE :
►Facebook Page :
► Dhamma Education :
******************************
❤ Like ✅Share ☑️ Comment

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *