លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា តើព្រះសង្ឃកាន់លុយបានឬទេ?

Hành Chính và Dịch Vụតើព្រះសង្ឃកាន់លុយបានឬទេ? សម្ដែងដោយ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា san sochea


w88 khuyen mai

សូមចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន video ថ្មីទៀត។

channel ខ្ញុំបាទ បង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

សូមចុច link ខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ច្រើនទៀត។

My channel /

សាន សុជា /

ប៊ុត សាវង្ស /

ប៊ុន ចាន់សុខេន /

អឹម រ៉ៃយ៉ា /

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *