មេរៀនទី16​ ភាគរយ » ភាគរយនៃមួយចំនួនគត់

Nông Nghiệpនេះជាតំណទៅកាន់បញ្ជីមើល/playlist »
#គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦ #KruLeabEduCam


w88 khuyen mai

វីដេអូនីមួយៗបានតម្រៀបចូលក្នុងបញ្ជីចាក់(មើល)ផ្សេងៗគ្នាទៅតាមក្រុម មុខវិជ្ជា ថ្នាក់ លំដាប់មេរៀន ។ល។ ដើម្បីងាយនឹងរកមើលសិក្សា។ វីដេអូទាំងអស់នេះបានទាញយកពីទំព័រYTក្រសួងអប់រំក្នុងបំណងតែចែករំលែកប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណាៗសូមអធ្យាស្រ័យផង។

#Like and sub if you wish to see more,
#share if you think of someone that might or need to see. សូមអរគុណ!
#KhmerMathGrade6
#say#no#to#covid

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *