ប្រូបាប បន្សំ ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប2020 កំណែវិញ្ញាសាបាក់ឌុប 2016 Probability BacII Exam 2016 BacII Maths

Bất Động Sảnប្រូបាប បន្សំ ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប2020 កំណែវិញ្ញាសាបាក់ឌុប 2016 Probability BacII Exam 2016 BacII Maths
អាំងតេក្រាលកំណត់ ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប2020 វិញ្ញាសាធ្លាប់ចេញ ២០១៦ BacII Maths
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល BacII Maths នៅទីនេះលោកអ្នកអាចសិក្សាគណិតវិទ្យា កម្រិតវិទ្យាល័យ សម្រាប់សិស្សចាប់ពីទី១0 ទី១១ និងទី១២ នៅក្នុងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពី ៖ ប្រូបាប បន្សំ ដែលធ្លាប់ចេញប្រឡងបាក់ឌុប ឆ្នាំ២០១៥ សម័យប្រឡង ២២ សីហា ២០១៦។
ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចរៀនមេរៀនគណិតវិទ្យាដូចជា ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍ អាំងតេក្រាល ដេរីវេ ភាពជាបើនៃអនុគមន៍ សិក្សាអនុគមន៍ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាប អនុគមន៍លោការីតនេពែ សិក្សាអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល សិក្សាអនុគមន៍ពហុធា ដេរីវេនៃអនុគមន៍ ប្រូបាប កោណិច វ៉ិចទ័រក្នុងលំហរជាដើម….។
សូមទស្សនាមេរៀនខាងក្រោម៖
– អាំងតេក្រាល សង្គម ២០១៦
– លីមីត សង្គម ២០១៦
– អាំងតេក្រាលកំណត់ សង្គម ២០១៥
– លីមីត សង្គម ២០១៥
– ប្រូបាប សង្គម ២០១៥
– អេលីប សង្គម ២០១៤ លើកទី២
– អាំងតេក្រាលកំណត់ សង្គម ២០១៤ លើកទី២
– សិក្សាអនុគមន៍ សង្គម ២០១៤ លើកទី២
– ប្រូបាប សង្គម ២០១៤ លើកទី២
– លីមីត សង្គម ២០១៤ លើកទី២
– សិក្សាអនុគមន៍សនិទាន (សង្គម)
– សិក្សាអនុគមន៍អ៊ីចស្ប៉ូណង់ស្យែល (សង្គម)
– លីមីតវិញ្ញាសាទី៣
– លីមីតវិញ្ញាសាទី២
– លីមីតវិញ្ញាសាទី៤
– លីមីតវិញ្ញាសាទី៥
– សិក្សាអនុគមន៍លោការីត (វិទ្យាសាស្រ្ត) ទី១
– សិក្សាអនុគមន៍លោការីតនេពែ (វិទ្យាសាស្រ្ត) ទី២
– វិធីសាស្រ្តដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
អរគុណ សូមកុំភ្លេចចុច​ជាវ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបន្ថែមទៀត។


w88 khuyen mai

Probability BacII Exam Prep 2016 Probability BacII Exam 2016 BacII Maths
Integral set for bankruptcy exam 2020, ever released 2016 BacII Maths
Welcome to the BacII Maths Channel, here you can learn high school math for students from 10th, 11th and 12th. In this video you will learn about: Probability of ever passing the 2015 Baccalaureate exam. Exam 22 August 2016.
In addition, you can learn mathematical lessons such as: Limits of integral functions, derivative of functions, study functions, study of variables and graphs, functions of logarithms, exponential functions, study of polynomials, functions of polynomials, derivatives of functions, probabilities, variables, vectors, etc. …
Please watch the lesson below:
– Social Integral 2016
– Social Limit 2016
– Social Integration Integration 2015
– Social Limit 2015
– Social Probability 2015
– Ellipse Society 2014 2nd
– Integrate Social Defining 2014 2nd time
– 2nd Study of Social Functions 2014
– Social Probation 2014 2nd
– Social Limit 2014 2nd
– Study Rational Function (Social)
– Study Exponential Function (Social)
– Limit of the third subject
– Second subject limit
– 4th Subject Limit
– Limit of 5th subject
– Study the first logarithmic function (science)
– Learn Nepali Logarithm Function (Science) II
– How to solve differential equations
Thank you, do not forget to click subscribe to get more new video lessons.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/bat-dong-san

1 thought on “ប្រូបាប បន្សំ ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប2020 កំណែវិញ្ញាសាបាក់ឌុប 2016 Probability BacII Exam 2016 BacII Maths


  1. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *