ថ្នាក់ទី៣-មេរៀនទី៣៦ ការហាត់ប្រាណ

Ẩm Thựcរៀនភាសាខ្មែរតាម​សង្កប្ប។ អនុវត្តលំហាត់ និង ធ្វើតេស្តវាស​សមត្ថភាពសិក្សា។
– រៀនស្ដាប់ ថាតាម និង សរសេរពាក្យ
– រៀន​អត្ថន័យពាក្យ​តាម​រូបភាព និង សេចក្ដីពន្យល់ពាក្យ
– រៀន​ប្រើប្រាស់ពាក្យ តាម​ឃ្លា ល្បះ និង អត្ថបទអំណាន។
សាកល្បង​ចុះឈ្មោះតាមគេហទំព័ររបស់យើង
www.sangapac.com

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/am-thuc


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *