គុណធម៌នៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំ | ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ជា ចំរើន | success knowledge

Hành Chính và Dịch VụThis video we want to show you about គុណធម៌នៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំ | ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ជា ចំរើន | success knowledge


w88 khuyen mai

គុណធ៌មគ្រប់គ្រងដឹកនាំ៖
»»គុណធ៌មអ្នកដឹកនាំមាន:
សច្ច:ធ៌ម យុត្តិធ៌ម សមធ៌ម និង សីលធ៌មវិជ្ជាជីវៈ
»»គុណធ៌មអ្នកក្រោមបង្គប់មាន:
វិន័យ សមគ្គី ឯកភាព និង ភក្តីភាព
»»ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំៈ
ផែនការ ចាត់តាំង ត្រួតពិនិត្យ និង ដឹកនាំ

#successknowledge

To learn more:
– ឧកញ៉ា អ៊ុច សម្បត្តិ

-ឧកញ៉ាបណ្ឌិត យូ សាម៉េត

– ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ជា ចំរើន

– លោកគ្រូ ឌិន សុមេធារិទ្ធ

– លោកគ្រូ លី ហាវ

– លោកគ្រូ ប៉ិច បូឡែន

– លោកគ្រូ សៀវ សុផល

– លោកគ្រូ ស៊ីម តារា

– លោកគ្រូ នួន អក

– Tan Monivann

– លោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់

– Phyrom vichetdara

– Bun Park

– ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា

– លោកគ្រូ សឹង ចាតវិជ្ជា

– ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង

– លោកស៊ាន ធនិន

– លោក សុត វីរៈ

– លោកជំទាវ តាំង ហ្គិចលៀង

– Mr. Mom Varin

– Nen sothy

– លោកគ្រូ គួយ ធាវី

– ABOUT US :
Why we create success knowledge channel :
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, entrepreneurship, success, real estate knowledge, financial knowledge…
3. Free business education online

Please subscribe like and share my videos.
We post new video everyday.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

1 thought on “គុណធម៌នៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំ | ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ជា ចំរើន | success knowledge


  1. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *