ការដាក់តាំងសំពត់ត្រៃចីវរស្រោបលើរូបម៉ាឡាកាំងតើមានទោសទេ? the buddha-អប់រំចិត្ត

Vận Tải#thebuddhaអប់រំចិត្ត


w88 khuyen mai

ការដាក់តាំងសំពត់ត្រៃចីវរស្រោបលើរូបម៉ាឡាកាំងតើមានទោសទេ?

1-ហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សជិតស្លាប់មិនអោយញត្តិសណ្តានយំ
1-បីក្នងខ្លួន
1-ធម៏ព្រះពុទ្ទមានតែមួយហេតុអ្វីបែងចែកនិកាយ
1-ពិភាក្សាពីទឹកជំនន់ ថ្ងៃ ១៥ ខែ តុលា ២០២០
1-កូនធំហើយនៅតែឌុបទៅធ្វើការទៀត
1-ដូចម្តេចដែលហៅថាសញ្ញាចេតសិក
2-ដេកលក់ជិត៥០ឆ្នាំដោយសារជំនឿខុស
3-អាយុ៣០ឆ្នាំគត់ អាចរៀបការបានទេ

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/van-tai

4 thoughts on “ការដាក់តាំងសំពត់ត្រៃចីវរស្រោបលើរូបម៉ាឡាកាំងតើមានទោសទេ? the buddha-អប់រំចិត្ត


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *